facebook
imageCrop

Gamblä Valu

Gamblä Valu, gamblä Valu 
jär äi häusar u lydar lamb. 
Sma sårkar, sma sårkar 
gar pa garden u störtar stang. 
Sma töisar, sma töisar 
sitar äi finstri u fingrar band.

Gamblä päikar, gamblä päikar 
gar u sväidar u far ingen man. 
Äi bastuduri, äi bastuduri 
gammelfar star mä skräi u rop: 
"läintutten, läintutten, 
har tatt äld u brinnar alltihop".

Ourä drängar, ourä drängar 
haggar såisvid u kåirar haim. 
Tåntegubbar, tåntegubbar 
laupar ättar mä a torrvidsgrain. 
Äut äi skogen, äut äi skogen 
dängar bysen yxi äi en stan. 
Astu drängar, astu drängar 
gytt vändä träiu för ti hittä haim.